Mot historiens klimaks
Forside | Detaljert innhold | Kjøp & nedlasting | Link og litteratur

Kapittel 41:

Jorden legges øde 

«Syndene hennes rekker opp til himmelen, og Gud har husket all den urett hun har gjort. Gi henne igjen like for like, ja, gi henne dobbelt tilbake for alt hun har gjort, og skjenk dobbelt opp til henne i begeret hun selv har fylt. Gi henne så mye pine og sorg som hun selv gav seg av prakt og luksus. Hun sier til seg selv: «Her troner jeg som dronning, jeg sitter ikke som enke, og sorg skal jeg aldri vite av». Derfor skal plagene hennes komme på en dag: pest og sorg og hungersnød, og hun skal brennes opp med ild. For veldig er Gud Herren som dømmer henne. Kongene på jorden, de som har levd med henne i hor og vellevnet, de skal gråte og jamre seg over henne, ... og rope: «Ve, ve deg, du store by, du mektige Babylon by! På en time kom dommen over deg.»»1

«Kjøpmenn jorden rundt er blitt rike av hennes overdådige vellevnet.» «De skal stå langt borte i redsel over hennes lidelser, og de skal gråte og sørge og si: «Ve, ve deg, du store by, du som var kledd i fint lin og purpur og skarlagen, og som lyste av gull og edelstener og perler på én time er all denne rikdom gått tapt.»»2 Disse straffedommene vil ramme Babylon når Guds vrede kommer over den. Grensen for ugudelighet er nådd. Ødeleggelsens time er kommet.

Når nederlaget er et faktum

Når Guds røst gjør slutt på fangenskapet for hans folk, våkner de som har tapt alt i livets store strid, og det skjer med gru. Så lenge prøvetiden varte, var de blendet av djevelens bedrag, og de prøvde å finne unnskyldning for sitt syndige liv. De rike opptrådte nedlatende overfor dem som ikke var så heldig stilt. Men rikdommen hadde de skaffet seg ved å overtre Guds lov. De forsømte å gi mat til de sultne og klær til de nakne og gjøre rett og vise barmhjertighet. De opphøyet seg selv og ville gjerne bli beundret.

Nå har de mistet alt som gjorde dem store, de er fattige og forsvarsløse. Skrekkslagne ser de at avgudene som de foretrakk fremfor Skaperen, blir ødelagt. De solgte sin sjel for materiell rikdom og fornøyelser fremfor å bli rike i Gud. Resultatet ble et mislykket liv. Deres glede blir til sorg og deres rikdom smuldrer bort. Det de tilegnet seg gjennom et helt liv, forsvinner på et øyeblikk. De rike klager over at de praktfulle husene deres er ødelagt og at de har mistet sin rikdom. Men deres klager forstummer av frykt for at de selv skal gå til grunne sammen med sine avguder.

De gudløse gremmer seg, ikke fordi de har syndet mot Gud og forsømt sine medmennesker, men fordi Gud likevel vant. De er lei for at det gikk slik, men de angrer ikke sin ondskap. Hvis de hadde kunnet, ville de ikke skydd noe middel for selv å kunne ha seiret i kampen. Folk ser hvordan de menneskene som de foraktet, spottet og prøvde å utrydde, går uskadd gjennom pest, jordskjelv og omveltninger. Han som er som en ild for dem som overtrer hans lov, er en trygg bolig for sitt folk.
 

Falske hyrder

Predikanten som har ofret sannheten for å stå på god fot med mennesker, innser nå hva han har vært med på å forkynne og hvilken innflytelse det har hatt. Det viser seg at Gud som vet alt, har holdt øye med ham da han stod på prekestolen, gikk på gaten eller var sammen med mennesker i deres hverdag. Hver sinnsstemning, hver linje skrevet, hvert ord talt, hver handling som fikk noen til å dekke seg bak løgn, er frøkorn som er sådd. Nå ser han resultatet omkring seg - mennesker som går fortapt.

Herren sier: «Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» - og så er det ingen fred.» «Med løgn og svik tar dere motet fra en rettferdig mann, enda jeg ikke har voldt ham sorg. Men den gudløse støtter dere, for at han ikke skal vende om fra sin onde ferd, så jeg kan la ham leve.»3

«Ve de hyrdene som ødelegger og sprer den flokken jeg har på beite. ... Nå skal jeg ta meg av dere og straffe dere for det onde dere har gjort.» «Klag og skrik, dere hyrder, velt dere i støvet, dere som er herrer over hjorden! For nå er tiden kommet da dere skal slaktes og bli spredt. ... Hyrdene finner ingen tilflukt, og det er ingen redning for dem som er herrer over flokken.»4

Både prester og legfolk innser at de ikke har stått i rett forhold til Gud. De vet at de har gjort opprør mot ham som er opphavet til all rettvis og hellig lov. De har ignorert Guds bud, og dette har utløst mye vondt, så som splid, hat og urett, inntil jorden ble en eneste stor slagmark, fylt med ondskap. Slik blir det nå oppfattet av dem som forkastet sannheten og foretrakk villfarelse.

Ord kan ikke uttrykke lengselen som de troløse føler for det de for alltid har mistet - det evige liv. Personer som folk så opp til fordi de var så dyktige og veltalende, ser nå alt dette i det rette lys. De forstår hva de gikk glipp av på grunn av overtredelse. Overfor dem de har hånet og foraktet, innrømmer de nå at Gud elsket dem.

Folk skjønner at de er blitt bedratt. De anklager hverandre for å ha ført dem i ødeleggelsen, men alle er enige om å rette den bitreste fordømmelsen mot de religiøse lederne. Troløse forkynnere har kommet med hyggelige spådommer. De har fått tilhørerne til å ignorere Guds lov og til å forfølge dem som ville etterleve den. I fortvilelse innrømmer disse forkynnerne nå at de har tatt feil.

Folk er rasende. «Vi er fortapt, og det er deres skyld!» roper de. Og nå går de løs på de falske hyrdene. De som før beundret dem mest, går nå hardest til felts mot dem. De som engang hyllet dem, vender seg nå mot dem. Våpnene som skulle brukes mot Guds folk, blir nå brukt mot deres fiender. Overalt er det kamp og blodsutgytelse.
 

Oppgjørets time

«Lyden når helt til jordens ende. For Herren har sak med folkene, alle som lever, stevner han for retten. De gudløse overgir han til sverdet, lyder ordet fra Herren.»5 Konflikten har pågått i seks tusen år. Guds Sønn og hans himmelske budbærere har kjempet mot den ondes makt for å advare, opplyse og frelse menneskene. Alle har tatt sin beslutning. De gudløse har helt og holdent alliert seg med djevelen i hans kamp mot Gud. Tiden er kommet da Gud vil vise all verden at hans lov står ved makt. Nå er han i konflikt ikke bare med Satan, men også med menneskene. «Herren har sak med folkene. ... De gudløse overgir han til sverdet.»

Frelsens tegn er satt på dem som «sukker og stønner over all den styggedom som foregår der». Nå kommer domsengelen som i profeten Esekiels syn var menn med ødeleggelsesvåpen. De fikk dette pålegg: ««Gamle og unge menn, unge piker, kvinner og barn skal dere slå i hjel og utrydde. Men rør ikke noen av dem som har merke på seg! Dere skal begynne ved min helligdom.» Og de begynte med de gamle mennene som stod foran Herrens hus.»6

Ødeleggelsen begynner med dem som gav seg ut for å være åndelige ledere. De falske vaktmenn faller først. Det vises ingen skånsel og ingen blir spart. Menn, kvinner og barn omkommer alle sammen. «Herren går ut fra sin bolig; han vil straffe dem som bor på jorden, for deres synd og skyld. Da skal jorden la det komme for dagen, det blod som er utøst der, og ikke lenger skjule de drepte.» «Dette er den plage som Herren vil la ramme alle folk som går til strid mot Jerusalem: Kjøttet skal råtne på dem mens de ennå står på føttene. Øynene skal råtne i sine huler, og tungen råtne i munnen på dem. Den dagen skal det skje at Herren lar det komme en stor forvirring over dem, så de farer på hverandre og løfter hånd mot hverandre.»7

De gudløse omkommer i den voldsomme kampen som er resultatet av deres egne tøylesløse lidenskaper og den fryktelige utløsning av Guds ublandede harme. Det gjelder både prester og statsmenn, rik og fattig, høy og lav. «Den dagen skal folk som Herren har drept, ligge der fra den ene ende av jorden til den andre. Det blir ingen sørgehøytid over dem, de blir ikke samlet eller gravlagt.»8

Han vil utrydde dem med pusten fra sin munn når han kommer i sin herlighet. Kristus tar sitt folk til den hellige byen, og jorden blir folketom. «Herren gjør jorden øde og forlatt, snur om på dens overflate og sprer dem som bor på den.» «Øde, ja, øde skal jorden bli, den skal herjes og plyndres; for dette ord har Herren talt.» «Jorden er blitt vanhelliget av dem som bor på den; for de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt. Derfor skal forbannelse fortære hele jorden; de som bor på den, må bøte for sin skyld. Derfor blir menneskene få på jorden, det blir ikke mange tilbake.»9

Hele jorden ser ut som en ørken. Ruiner av byer som er ødelagt av jordskjelv, trær som er rykket opp med rot, steinblokker som er kastet opp fra havet eller revet ut av fjellet, ligger spredt overalt, mens uhyre kratre viser hvor fjellene stod.
 

Satan bundet

Nå skjer det som ble illustrert ved den siste, viktige tjenesten på den store soningsdagen. Når tjenesten i Det aller helligste var fullført, og Israels synder var fjernet fra helligdommen ved blodet av syndofferet, ble den levende bukken ført frem for Herren. Og mens hele menigheten så på, skulle øverstepresten «bekjenne over den alle israelittenes misgjerninger, overtredelser og synder og legge dem på bukkens hode».10

Når Kristi tjeneste som talsmann i den himmelske helligdom er fullført, vil Satan bli erklært skyldig i alt det onde han har fått Guds folk til å begå. Dette skjer mens Gud og englene og alle de frelste er til stede. På samme måte som syndebukken ble sendt ut i ødemarken, blir Satan forvist til denne jorden som på den tiden er øde og ubebodd og et trist ørkenland.

Johannes' åpenbaring forutsier Satans forvisning og det kaos som oppstår når jorden igjen blir øde og tom, og at dette skal vare i tusen år. Etter at profeten har skildret Jesu gjenkomst og utryddelsen av de gudløse, sier han: «Jeg så nå en engel som steg ned fra himmelen med nøkkelen til avgrunnen og en svær lenke i sin hånd. Han grep draken, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år. Han kastet ham i avgrunnen, låste igjen og satte segl over, så han ikke lenger skulle forføre folkene, ikke før de tusen år var gått. Etter den tid skal han slippes løs for en kort stund.»11

At «avgrunnen» betyr jorden i en kaotisk og mørk tilstand, går klart frem av andre bibeltekster. Om jorden «i begynnelsen» sier Bibelen at den var «øde og tom, og mørke lå over havdypet». Profetien forteller at jorden i hvert fall til en viss grad vil komme i den samme tilstand. Profeten Jeremia sier om Guds store dag: «Jeg så på jorden - den var øde og tom, og på himmelen - dens lys var borte. Jeg så på fjellene - de skalv, og alle haugene bevet. Jeg så - det fantes ikke et menneske, og alle fugler under himmelen var fløyet. Jeg så - det fruktbare land var blitt ørken, og alle byene var revet ned.»12

Her skal Satan og de onde englene være i tusen år. Han er bundet til denne jorden og har derfor ikke adgang til andre kloder for å friste og plage dem som aldri har syndet. På den måten er han bundet. Det finnes ingen han kan bruke sin makt mot. Han er helt avskåret fra å bedra og ødelegge, noe som gjennom mange årtusener har vært hans eneste interesse.

Idet profeten Jesaja ser frem til den tiden da Satans makt er brutt, utbryter han: «Å, at du er falt fra himmelen, du morgenstjerne, morgenrødens sønn! At du er slengt til jorden, du som seiret over folkeslag! Det var du som sa med deg selv: «Til himmelen vil jeg stige opp; høyt over Guds stjerner reiser jeg min trone. Jeg tar plass på tingfjellet lengst i nord. Jeg vil stige opp over de høye skyer og gjøre meg lik Den Høyeste.» Nei, til dødsriket er du støtt ned, lengst ned i den dype hulen. De som ser deg, stirrer på deg, undres over deg og sier: «Er dette den mannen som rystet jorden og fikk kongerikene til å skjelve, han som gjorde verden til ødemark, la byene i grus og aldri lot fanger vende hjem? »»13 

I seks tusen år har Satan «rystet jorden». Han «gjorde verden til en ødemark, la byene i grus og aldri lot fanger vende hjem». I denne tiden har Guds folk vært i hans fengsel, og han hadde holdt dem i fangenskap til evig tid hvis Kristus ikke hadde brutt lenkene og satt fangene fri.

Selv de gudløse er nå utenfor Satans rekkevidde, og sammen med de onde englene er han nå alene tilbake og kan studere virkningene av den forbannelsen synden har ført til. «Alle folkenes konger hviler med heder, hver i sitt hus. Men du er slengt bort og har ingen grav, du er som en foraktet kvist. ... Du blir ikke gravlagt sammen med de andre, for du har ødelagt ditt land og slått ditt folk i hjel.»14
 

En nødvendig domshandling

I tusen år skal Satan streife omkring på den øde jorden og se på følgene av sitt opprør mot Guds lov. Dette vil gå sterkt inn på ham. Helt siden syndefallet har hans stadige aktivitet hindret all ettertanke. Men nå er all makt tatt fra ham, og han har ikke annet å foreta seg enn å tenke over det han har fått i stand siden han første gang gjorde opprør mot Guds ledelse. I forferdelig angst venter han på det fryktelige oppgjør da han skal lide for alt det onde han har gjort, og få straff for all den synd som han er ansvarlig for.

Satans fangenskap vil bety fryd og glede for Guds folk. Profeten sier om Satan i skikkelse av Babels konge: «Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro, fra det harde trellearbeidet som ble lagt på deg, da skal du stemme i denne spottevisen om Babels konge: Se, nå er det ute med voldsherren, det er slutt på hans ville framferd! Herren har brukket de gudløses stokk, tyrannenes herskerstav, som rammet folkeslag i raseri og aldri holdt opp med å slå, som underkuet folk i vrede og forfulgte dem uten skånsel.»15

I tusenårsperioden mellom den første og den annen oppstandelse foregår dommen over de gudløse. Apostelen Paulus viser at denne dommen finner sted etter Kristi gjenkomst. «Døm derfor ikke før tiden, før Herren kommer. Han skal bringe fram i lyset det som er skjult i mørket, og avsløre alt det menneskene har hatt i sinne.» Daniel sier at da den gamle av dager kom, «fikk Den Høyestes hellige sin rett».16

I denne tiden skal de rettferdige være konger og prester for Gud. Johannes sier i Åpenbaringsboken: «Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom.» «De skal være Guds og Kristi prester og herske med ham i tusen år.» Det er i denne tiden «de hellige skal dømme verden», 17 som Paulus forutsa. Sammen med Kristus skal de dømme de gudløse. Deres liv blir vurdert på grunnlag av Guds ord, og de får igjen for det de har gjort i sitt liv. Så blir straffen tilmålt og skrevet ved deres navn i dødens bok.

Kristus og hans folk skal også dømme Satan og de onde englene. Om dette skriver Paulus: «Vet dere ikke at vi skal dømme engler?» Judas omtaler «de engler som ikke tok vare på sitt høye verv, men forlot sin egen bolig, dem holder han bundet i mørke med evige lenker til dommen på den store dag».18

Ved slutten av de tusen år kommer den annen oppstandelse. Da blir de gudløse reist opp fra de døde og stilt frem for Gud. Sammen med de frelste skal han «holde dom over dem, slik som det står skrevet». Etter at de rettferdiges oppstandelse er omtalt, heter det videre i Åpenbaringsboken: «Men de andre døde ble ikke levende før de tusen år var gått.» Jesaja sier om de gudløse: «De skal samles som fanger i et hull, stenges inne i et fengsel og langt om lenge få sin straff.»19Kildehenvisninger
 

1) Åp 18,5-10
2) Åp 18,3.15.16
3) Jer 8,11; Esek 13,22
4) Jer 23,1.2; 25,34.35
5) Jer 25,31
6) Esek 9,1-6
7) Jes 26,21; Sak 14,12.13
8) Jer 25,33
9) Jes 24,1.3.5.6
10) 3 Mos 16,21
11) Åp 20,1-3
12) 1 Mos 1,2; Jer 4,23-26
13) Jes 14,12-17
14) Jes 14,18-20
15) Jes 14,3-6 .
16) 1 Kor 4,5; Dan 7,22
17) Åp 20,4.6
18) l Kor 6,3; Jud 6
19) Sal 149,9; Åp 20,5; Jes 24,22

Neste kapittel: Når alt blir nytt
Forside | Detaljert kapitteloversiktMot historiens Klimaks - En bok av Ellen Gould White.
www.mothistoriensklimaks.no