Mot historiens klimaks
Forside | Detaljert innhold | Kjøp & nedlasting | Link og litteratur

0:   Forord ved forfatteren
1.   Jerusalems skjebne forutsagt 
2.   Kristenforfølgelse før og nå 
3.   Åndelig mørketid 
4.   Trofaste fakkelbærere 
5.   Reformasjonens morgenstjerne 
6.   Daggry over Europa
7.   Luther skiller lag med Rom 
8.   Luther taler i riksdagen 
9.   Lyset tent i Sveits 
10. Reformasjonens gjennombrudd i Tyskland 
11. Fyrstene protesterer 
12. Reformasjonens skjebne i Frankrike 
13. Det lysner i nord
14. Reformasjonen vinner terreng blant britene 
15. Den franske revolusjon - en skrekkens nemesis 
16. På flukt til frihet 
17. Tegn i tiden 
18. En mann for sin tid 
19. Nytt lys 
20. En verdensomfattende religiøs vekkelse 
21. Varselsbudskapet som ble forkastet 
22. Oppfylte profetier 
23. Timen da Gud skal holde dom 
24. Hva gjør Kristus i dag? 
25. En stormakt i profetien 
26. Viktig reform 
27. Vekkelsesbevegelser i nyere tid 
28. Den store regnskapsdagen 
29. Syndens oppkomst og lidelsens problem 
30. Djevelens strategi 
31. Åndemakter i funksjon 
32. På fast grunn 
33. Historiens første løgn 
34. Kan de levende samtale med de døde? 
35. Trosfriheten truet 
36. Krisetimen nærmer seg 
37. Vårt eneste sikre vern 
38. Guds siste varselsbudskap 
39. Harde tider
40. Utfrielsen 
41. Jorden legges øde 
42. Når alt blir nytt 

 

Ellen Gould White er en særpreget forfatter som har satt dype og brede spor. Hennes inngående analyser av forhold og begivenheter, både fortidige og fremtidige, har ofte et visjonært preg der den indre sammenheng og de dypereliggende årsaksforhold kommer klart i fokus. Dette er noe som i særlig grad kjennetegner «Mot historiens klimaks».


Boken gir en grundig og tankevekkende fremstilling av den gigantiske åndskamp som har rast gjennom tidene, og setter søkelyset på krefter som har styrt historiens kurs og avgjort nasjoners skjebne. Samtidig gir den et overraskende, men logisk svar på det gamle, men alltid aktuelle spørsmål om det ondes oppkomst og lidelsens problem. Vi er tilskuere til den kristne menighetens kamp i de første århundrer og forfølgelsene under hedenske keisere og senere under romer kirkens religiøs-politiske maktsystem. Den historiske fremstilling av reformasjonen på 1600-tallet og dens betydning som en åndelig og kulturell faktor er et av  bokens høydepunkter. Forfatteren viser hvordan den religiøse nytenkning som reformatorene gav støtet til, innvarslet en epoke med religionsfrihet for millioner av mennesker.

Pilegrimenes flukt til den nye verden og opprettelsen av «en stat uten konge og en kirke uten pave» har satt sitt dype preg på den senere religiøse utvikling. Vi får se hvordan vekkelsesbevegelsene i den nyere tid hver på sin måte har bidratt til å fremme kristen tro og livsstil.


Historien hjelper oss til å forstå vår egen tid og til å oppfatte signalene som Bibelens tydelige endetidsprofetier gir om at klimaks i vår klodes saga nærmer seg. Det er en spennende tid vi går i møte, men vi behøver ikke å være engstelige. Han som hersker over alt og alle, vil styre begivenhetene mot en lys og lykkelig fremtid. Det er dette håpefulle og optimistiske budskap denne boken søker å formidle.

Kildehenvisningene i teksten finnes i eget avsnitt bakerst i boken. Når det er flere henvisninger i samme paragraf, er disse som regel angitt under ett tall.

Norsk Tittel: Mot historiens klimaks
Forfatter: Ellen Gould White (1827-1915)
Orginaltittel: The Great Controversy (Den store striden)
Utgitt første gang i 1888 og i revidert utgave i 1911. 
Copyright - Norsk utgave: Norsk Bokforlag A.S

 


Mot historiens Klimaks - En bok av Ellen Gould White.
www.mothistoriensklimaks.no